การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2564

ดร.ทรงวุฒิ เรือนไทย ผู้อำนวยการฯ ร่วมสังเกตการณ์การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2564 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ได้นำนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการคัดเลือกได้แก่ 1.นางสาวทิพวัลย์ ไทรสง่า ระดับ ปวช. และนายเดชาธร บุญมา ในระดับ ปวส.