การจัดประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท).ระดับหน่วยราชบุรี ครั้งที่ 45 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดย นายประสงค์ หอมจันทรผู้อำนวยการฯ เป็นประธาน ในการจัดประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท).ระดับหน่วยราชบุรี ครั้งที่ 45 ปีการศึกษา 2566 มอบประกาศนียบัตรให้กับสมาชิกดีเด่น และเยี่ยมชมนิทรรศการ วิชาการในสาขาต่างๆ รวมถึงการแข่งขันทักษะของสมาชิก ณ หอประชุมเขาเขียว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี