การติดตามการปฏิบัติงาน การลดใช้พลังงาน ตามมาตรการประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ

วันที่ 8 มีนาคม 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ มอบหมาย นางสาววิลาวรรณ ชาวดง รองผู้อำนวยการและคณะรองฝ่าย ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ พลังงานจังหวัดราชบุรี นำโดย นายวาทินทร์ ทองแก้ว ผู้อำนวยการฯ พลังงานจังหวัดราชบุรี และคณะ ติดตามการปฏิบัติงาน การลดใช้พลังงาน ตามมาตรการประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสร้างความตระหนักและความร่วมมือ จากบุคลากรทุกระดับและทุกฝ่าย เพื่อสะท้อนถึงความสำคัญ และแนะนำวิธีการลดการใช้พลังงานในหน่วยงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องการประหยัดพลังงานในหน่วยงาน ภาครัฐ โดยให้หน่วยงานราชการลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงลงร้อยละ ๒๐ เพื่อลดภาระการใช้จ่าย และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ภาคเอกชนและประชาชน  #เกษตรเขาเขียว #เกษตรราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี #พลังงานจังหวัดราชบุรี