การทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนบ้านหนองกวาง

วันที่ 10 เมษายน 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี กับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนบ้านหนองกวาง เพื่อร่วมมือในการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการปลูกพืชอาหารสัตว์ และการจัดฝึกอบรม สัมมนา ด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลกร ณ ห้องประชุมวิชาการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี #เกษตรเขาเขียว #เกษตรราชบุรี

คลังภาพ…