การทำข้อตกลง MOU ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง กับสถานประกอบการ บริษัท สยามบีฟ จำกัด

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี และงานความร่วมมือ ร่วมทำข้อตกลง MOU ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง กับสถานประกอบการ บริษัท สยามบีฟ จำกัด เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อไทย(ราชบุรี) เพื่อร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนวิชาชีพทางด้านสัตวศาสตร์โคเนื้อและการจัดการอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนได้พัฒนาในด้านวิชาชีพโดยตรงและมีคุณภาพ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลกฤต กฤชไมตรี ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมวิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

คลังภาพ…