การนิเทศติดตามผลการฝึกอาชีพของนักเรียนนักศึกษาในสถานประกอบการ

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
นายจรูญ นาคพันธ์ุ หัวหน้างานทวิภาคี และภาควิชาสัตวศาสตร์ น.ส.รัตน์สุวรรณ ประมวลทรัพย์ หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์และครูประจำแผนก
เข้านิเทศก์การฝึกอาชีพนักศึกษาในสถานประกอบการ RR Farm รุ่งรัศมีฟาร์ม อำเภอท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม…