การประชุมกับ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันสารสนเทศทางน้ำ (องค์การมหาชน)

วันที่ 25 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการ นางสาววิลาวรรณ ชาวดง รองผู้อำนวยการ และนายวิศรุต แซมสน หัวหน้างานอาคารสถานที่ เข้าร่วมการประชุมกับ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันสารสนเทศทางน้ำ (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมบุหงา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร #เกษตรเขาเขียว #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี