การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดซื้อหนังสือเรียน และเอกสารประกอบการสอน ใบงาน ใบความรู้ และสื่อที่ครูพัฒนาขึ้น

วันที่ 30 มีนาคม 2566 การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดซื้อหนังสือเรียน และเอกสารประกอบการสอน ใบงาน ใบความรู้ และสื่อที่ครูพัฒนาขึ้น

คลังภาพ…