การประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 43 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

การประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ครั้งที่ 43 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

รูปกิจกรรม

พิธีอาเศียรวาทองค์อุปถัมภ์องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.00 น. ณ หอประชุม Organic Dome วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=rbcat2565&set=a.157792983740423

การดำเนินงานฝ่ายพิธีการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ปฐมนิเทศคณะกรรมการอำนวยการ, คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการ แข่งขัน, คณะอนุกรรมการตัดสินทุกกิจกรรม, ครูที่ปรึกษา ทุกหน่วย และคณะกรรมการดำเนินงาน อกท. ระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีครั้งที่ 43

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.157775033742218&type=3

‍♂️การแสดงนันทนาการ ลานวัฒนธรรม การประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีครั้งที่ 43

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.157833557069699&type=3

พิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ Organic Dome วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.158196187033436&type=3

การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทต่างๆ

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=rbcat2565&set=a.158213497031705

‍♂️การแสดงนันทนาการ ลานวัฒนธรรม การประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีครั้งที่ 43

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.157833557069699

พิธีรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติครั้งที่ ๔๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์) วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.158933066959748&type=3

‍♂️พิธีรับพระราชทานเข็มที่ระลึกและโล่ ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ โดยมีนายยศพล เวณุโกศเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธี ในโอกาสนี้ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ อกท. ได้รับพระราชทานโล่ จำนวน 25 ราย และเข็มที่ระลึก จำนวน 51 ราย เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.158936520292736&type=3

การประกวด มิส FFT การประกวดโคบาลและขวัญใจโคบาล ในการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ครั้งที่ 43 ปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.158949430291445&type=3

กิจกรรมการประกวดร้องเพลง

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.159429820243406&type=3

กิจกรรมการแข่งขันส้มตำลีลา

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=rbcat2565&set=a.159572290229159

 

  • 131จำนวนผู้เข้าชม: