การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น สัตวศาสตร์และประมง ณ โรงเรียนบ้านหนองใยบัว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี มอบหมายให้ คณะครู แผนกวิชาสัตวศาสตร์และประมง สอนวิชาชีพระยะสั้น ณ โรงเรียนบ้านหนองใยบัว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี #เกษตรเขาเขียว #เกษตรราชบุรี

คลังภาพ…