การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น การแปรรูปอาหาร ณ โรงเรียนบ้านหนองใยบัว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
มอบหมายให้ คณะครู แผนกวิชาเกษตรพื้นฐาน สอนวิชาชีพ ระยะสั้น การแปรรูปอาหาร ณ โรงเรียนบ้านหนองใยบัว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
#เกษตรเขาเขียว #เกษตรราชบุรี

คลังภาพ…