การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเปิดห้องเรียนอาชีพ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 65 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
นายจรูญ นาคพันธ์ รองฝ่ายวิชาการ และคณะครู ได้ดำเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเปิดห้องเรียนอาชีพ
กับโรงเรียนวัดหนองมะค่า โรงเรียนบ้านหนองใยบัวและโรงเรียนวัดไทรอารีรักษ์

คลังภาพ…