การเข้าดูพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อม ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน (อศ.กช.) กับเรือนจำกลางจังหวัดราชบุรี

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ มอบหมาย นางสาววิลาวรรณ ชาวดง รองผู้อำนวยการ และคณะ เข้าดูพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อม ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน (อศ.กช.) กับเรือนจำกลางจังหวัดราชบุรี เพื่อโอกาสทางการศึกษา อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ในโครงการ “เกษตรวิถีคืนคนดีสู่สังคม” #เกษตรเขาเขียว #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี #อศกช