กิจกรรมปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้

กิจกรรมปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้
ณ ศูนย์ฝึกวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ราชบุรี
วันที่ 15 สิงหาคม 2562
>>คลังภาพ<<