กิจกรรมหน้าเสาธง และการมอบเกียรติบัตร ในการแข่งทักษะวิชาชีพ ขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ ประธาน อกท.หน่วยราชบุรี พร้อมด้วย นางสาววิลาวรรณ ชาวดง รองผู้อำนวยการฯ ครูที่ปรึกษา อกท. คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง และการมอบเกียรติบัตร โดยประธานกรรมการอำนวยการ อกท.ภาคเหนือ นายทองอาบ บุญอาจ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนนักศึกษาผู้ชนะระดับเหรียญทอง ในการแข่งทักษะวิชาชีพ ขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งที่ 44 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน