กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยคณะครู ผู้นำนักเรียนและนักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา เวียนเทียน รอบพระพุทธปฎิมาในพระอุโบสถ ด้วยการเดินเวียนขวาสามรอบ รอบแรกจะสวดบทสรรเสริญพระพุทธคุณ รอบที่สองจะสวดบทสรรเสริญพระธรรมคุณ และรอบที่สามสวดบทสรรเสริญพระสังฆคุณ เมื่อครบ ๓ รอบแล้วจึงนำดอกไม้ ธูป เทียน ไปบูชาพระพุทธรูปในพระอุโบสถ ณ ที่บูชาอันควรเป็นอันเสร็จพิธีเวียนเทียน …..วันวิสาขบูชาจึงเป็นวันที่พุทธศาสนิกชน ได้บำเพ็ญประโยชน์ตน และสืบต่อพระพุทธศาสนา ให้ดำรงคงอยู่อย่างถูกต้องตรงทาง เพื่อประโยชน์สุขของตนและของผู้อื่นตลอดชั่วกาลนาน….เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ได้น้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย ด้วยการมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำหลักธรรมที่เกี่ยวข้องไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อยกระดับคุณธรรม ๕ ด้าน (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู) ให้นักเรียนนักศึกษามีภูมิคุ้มกันด้านสังคมมากขึ้น ณ วัดป่าศรีมงคลธรรม โพธาราม จ.ราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี #เกษตรเขาเขียว #วันวิสาขบูชา