ข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กับ เซ็นเตอร์มิลค์ฟาร์ม

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี และนางสาววิลาวรรณ ชาวดง รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมทำข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กับ เซ็นเตอร์มิลค์ฟาร์ม เพื่อร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนวิชาชีพทางด้านเกษตรและเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาในด้านวิชาชีพโดยตรงและมีคุณภาพต่อไป #เกษตรเขาเขียว #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี #ทวิภาคี