ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลปีใหม่
พ.ศ. 2566 เพื่อส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ในวิชาชีพให้นักเรียน นักศึกษา จากการเรียน และปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง
รวมถึงปลูกฝังค่านิยมในด้านจิตอาสาให้แก่นักเรียน นักศึกษา การรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยได้บูรณาการทำงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการสร้างประโยชน์ต่อสังคม โดยมีคณะ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี #เกษตรเขาเขียว #เกษตรราชบุรี

คลังภาพ…

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน