ต้อนรับผู้บรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่ง”ครูผู้ช่วย”

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ร่วมต้อนรับผู้บรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่ง”ครูผู้ช่วย” จำนวน 3 ท่าน ด้วยความยินดียิ่ง
1. นายวาทิน  แย้มวารี ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (พลศึกษา)
2. นายอำนาจ  ไตรยราช ครูแผนกวิชาช่างกลเกษตร (ช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต)
3. นางสาวนวลปรางค์  ภาคสาร ครูแผนกวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไปฯ)
>>คลังภาพ<<