ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เรื่อง เชิญชวนประชาพิจารณ์ รายละเอียด (ร่าง) งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ชุดฝึกระบบไฟฟ้าเพื่อการเกษตร

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

เรื่อง เชิญชวนประชาพิจารณ์ รายละเอียด (ร่าง) งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชุดฝึกระบบไฟฟ้าเพื่อการเกษตร

เอกสารชุดฝึกระบบไฟฟ้าเพื่อการเกษตร