ประกาศวิทลัยฯ เรื่อง รายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก สาขาวิชาสัตวรักษ์ ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

เรื่อง รายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาสัตวรักษ์ สาขางานสัตวรักษ์ ประจำปีการศึกษา 2567

กำหนดรายงานตัวระหว่างวันที่ 18-25 ม.ค. 2567  ในช่วงเวลา ดังรายละเอียด