ประกาศฯ เรื่องยกเลิกประกาศการประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการสัตวศาสตร์

ประกาศฯ เรื่องยกเลิกประกาศการประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>เอกสาร Download<<