ประกาศ…เปิดภาคเรียน 2/2564

ประกาศ…เปิดภาคเรียน 2/2564

โดยให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 12 พฤศจิกายน 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

อ่านต่อ…