ประกาศเรื่องการจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศ เรื่องการจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565- 14 มกราคม 2565
หากได้รับอนุญาตให้จัดการเรียน on site ได้จากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อตังหวัดราชบุรี
หรือมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน