ผู้บริหาร

♦  นายประสงค์ หอมจันทร 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
Tel : 089-0462497

  นายจรูญ  นาคพันธุ์

ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

Tel : 087-8666170
E-mail:[email protected]

  นายอภิศักดิ์  เกี้ยวสันเทียะ

ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

Tel : 092-5648495
E-mail : [email protected]

 

♦  นายวิจักร  เสาวนิช 

ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

Tel : 062-5180055
E-mail [email protected]