ผู้บริหาร

♦  นายประสงค์ หอมจันทร 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
Tel : 089-0462497

นายวิจักร  เสาวนิช

ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

Tel : 062-5180055
E-mail [email protected]

  นายสุวิทย์ จันละคร

ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

Tel : 081-7035251
E-mail : [email protected]

 

 

♦  นางสาววิลาวรรณ ชาวดง 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

Tel : –

E-mail : –