ผู้บริหาร

♦  นายประสงค์ หอมจันทร 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
Tel : 089-0462497

  นายสุวิทย์ จันละคร

ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

Tel : 081-7035251
E-mail : [email protected]

 

 

นายวิจักร  เสาวนิช

ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

Tel : 062-5180055
E-mail [email protected]

♦  นายอภิศักดิ์ เกี้ยวสันเทียะ 

ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

Tel : 092-5648495
E-mail : [email protected]