ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายวิจักร เสาวนิช 
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวเรณุกา  หนูวัฒนา
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางสาวเขมณัฏฐ์ อ่อนละมัย
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายวาทิน แย้มวารี
หัวหน้างานปกครอง

นางจันทร์เพ็ญ  ธรรมสังวาลย์
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
งานทุนการศึกษาและกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

นางสาวเนตรทราย คงเทียน
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นายวิศรุต แซมสน
หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน