ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายวิจักร  เสาวนิช
ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวเรณุกา  หนูวัฒนา
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีหญิง สายน้ำผึ้ง  ศรีต่างวงษ์
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายวาทิน แย้มวารี
หัวหน้างานปกครอง

นางจันทร์เพ็ญ  ธรรมสังวาลย์
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
งานทุนการศึกษาและกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

นางสาวเนตรทราย คงเทียน
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นายอำนาจ  ไตยราช
หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน