ฝ่ายวิชาการ

นายวิจักร เสาวนิช
ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวปราณี  สนธิ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นายอัครชัย แถมพันธ์
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางสาวจิตราพร มงคลเดช
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นายอำนาจ ไตรยราช
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการศึกษาต่อเนื่อง

นางสาวรตนวรรณ ตุ๊ไซ
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

ว่าที่ ร.ต.พงศธร  สินธุรัตน์
หัวหน้าโครงการงานสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน

นางจันทร์เพ็ญ  ธรรมสังวาลย์
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวนวลปรางค์ ภาคสาร
หัวหน้าแผนกวิชาเกษตรพื้นฐาน

นางสาวรัตน์สุวรรณ ประมวลทรัพย์
หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์

นางอารีรัตน์ เอี่ยมอำนวย
หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์

นายภัทระ  เรืองอินทร์
หัวหน้าแผนกวิชาประมง

ว่าที่ร้อยตรีหญิง ระพีพร  แพงไพรี
หัวหน้าแผนกวิชาสัตวรักษ์/
หัวหน้างานบัณฑิตวิทยาลัย

นายอภิศักดิ์  เกี้ยวสันเทียะ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตร