รับสมัครเรียน

♦ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ♦
ประจำปีการศึกษา 2563

สาขาที่เปิดรับสมัคร

♦  ระดับปวช.

1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  สาขางานการเกษตร

♦ ระดับปวส.

1.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานเกษตรศาสตร์
2.สาขาวิชาพืชศาสตร์  สาขางานพืชสวน
3.สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขางานผลิตสัตว์
4.สาขาวิชาสัตวรักษ์ สาขางานสัตวรักษ์
5.สาขาวิชาช่างกลเกษตร  สาขางานเครื่องจักรกลเกษตร
6.สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

♦ ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรเทคโนโลยีสัตวรักษ์  สาขางานการพยาบาลสัตว์เลี้ยง

เอกสารสมัคร

ใบสมัคร  ใบมอบตัว

รายการเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 63