⊹ ครู บุคลากรทางการศึกษา

เอกสารงานวางแผนและงบประมาณ

〇 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (.docx) Download
〇 แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2566 (.docx) Download


เอกสารงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและการประกอบธุรกิจ

〇 สผ.2 แบบรายงานผลการฝึก Download
〇 สผ.3 ทะเบียนผลิตผลของแผนกDownload
〇 สผ.4 ทะเบียนผลิตผลของงานการตลาด การค้า และประกอบธุรกิจ Download
〇 สผ.5 แบบรายงานผลิตผลของสถานศึกษา Download
〇 แบบขออนุญาตจำหน่ายผลผลิต (ปรับปรุง) Download


เอกสารงานการเงิน

〇 สัญญายืมเงิน Download