แผนกวิชาบริหารธุรกิจ

♦  นางพรทิพย์  มังคลาด 

หัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ

♦  นางสาวนวลปรางค์  ภาคสาร 

ผู้ช่วยหัวหน้าและเลขานุการ
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ

ลักษณะการเรียนการสอนโดยทั่วไป

        จัดการเรียนการสอนร่วมกับแผนกวิชาอื่นๆ โดยเปิดสอนนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น สามารถทำบัญชี รายรับ – รายจ่าย การสร้างและนำเสนอผลงาน การจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ และเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อประยุกต์ในงานเกษตร

โครงการ/งาน ของวิทยาลัยฯ ที่แผนกวิชารับผิดชอบ

           โครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน

กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของแผนกวิชา

   1. ฝึกปฏิบัติการจัดทำบัญชีราย รายรับ – รายจ่าย ในงานฟาร์ม

   2. การสร้างและนำเสนอผลงาน ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

   3. การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ

   4. เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย