แผนกวิชาสัตวรักษ์

♦  ว่าที่ ร.ต.หญิง ระพีพร  แพงไพรี 

หัวหน้าแผนกวิชาสัตวรักษ์

♦  นายสุวิทย์  จันละคร 

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาสัตวรักษ์

♦  นายสุจิน ช่วยหล้า 

เลขานุการแผนกวิชาสัตวรักษ์

ระดับชั้นที่เปิดสอน

ปวส. สาขาวิชาสัตวรักษ์

ปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีสัตวรักษ์ 

ลักษณะการเรียนการสอนโดยทั่วไป

          เป็นการจัดการเรียนการสอนในสายงานด้านการจัดการ การเลี้ยงดู และการบริบาลสัตว์เบื้องต้น ในระดับปวส. มีทั้งงานปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยง (สุนัข แมว) เน้นการเรียนในระบบทวิภาคี 100% โดยมีสถานประกอบการในเครือข่ายดังนี้

  1. โรงพยาบาลสัตว์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  2. โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ

  3. โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเศร์

  4. โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท

  5. โรงพยาบาลสัตว์สมุทรสงคราม

  6. วีระชัยฟาร์มสุกร

  7. ศูนย์สร้างสุขเกษตร(หมูหลุม)

  8. ศิริโชคกรุ๊ป (โคนม)

          นอกจากนี้ยังมีการจัดการการเรียนรู้ระดับปริญญาในสาขาเทคโนโลยีสัตวรักษ์ ร่วมกับคณะสัตว์แพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อผลิตพยาบาลวิชาชีพสำหรับสัตว์เลี้ยง (สุนัข-แมว) โดยเน้น 5 สาขางาน คือ อายุรกรรม สูติกรรม ศัลยกรรม พยาธิวิทยา และสาขาเทคนิคภาพวินิจฉัยทั้งนี้ทั้งระดับปวส.และระดับปริญญา เป็นหลักสูตรระบบทวิภาคี มีรายได้ระหว่างฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ จบแล้วมีงานทำและเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ

 โครงการ/งาน ของวิทยาลัยฯ ที่แผนกวิชารับผิดชอบ

          โครงการจัดการเรียนรู้ระบบทวิภาคี ในสายงานสัตวรักษ์ (การพยาบาลสัตว์) ระดับ ปวช. (บริบาลสัตว์เลี้ยง) ระดับปวส. (สาชาวิชาสัตวรักษ์) และระดับปริญญาตรี (สาขาเทคโนโลยีสัตวรักษ์)

กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของแผนกวิชา

กิจกรรมงานบริการวิชาการ วิชาชีพ เรื่อง “สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า”