แผนกวิชาสัตวศาสตร์

♦  นางสาวรัตน์สุวรรณ  ประมวลทรัพย์

หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์

♦  นายอนุพงษ์  วงศ์ทอง 

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์ (พัสดุแผนก)

♦  ว่าที่ ร.ต.หญิงผุสดี พรหมทอง

เลขานุการแผนกวิชาสัตวศาสตร์

ระดับชั้นที่เปิดสอน

            ปวช. สาขาวิชาสัตวศาสตร์

             ปวส. สาขาวิชาการผลิตสัตว์ และสาขาวิชาการผลิตสัตว์ (แบบทวิภาคี)

 ลักษณะการเรียนการสอนโดยทั่วไป

           1. จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในฟาร์ม

           2. การเรียนจากการปฏิบัติจริง

           3. การจัดการเรียนในสถานประกอบการ

           4. ฝึกประสบการณ์ในฟาร์มและสถานประกอบการ

           5. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

           6. สอนการใช้เทคโนโลยี IT

โครงการ/งาน ของวิทยาลัยฯ ที่แผนกวิชารับผิดชอบ

           1. งานฟาร์มสุกร

           2. งานฟาร์มโคเนื้อ โคนม

           3. งานฟาร์มสัตว์ปีก

           4. งานฟาร์มแพะ แกะ

 กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของแผนกวิชา

           1. ฝึกปฏิบัติงานจริงในฟาร์ม

           2. ศึกษาดูงานในฟาร์มข้างนอกและสถานประกอบการ

           3. การทดลองและงานวิจัยของนักเรียนนักศึกษา

           4. ความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรโดยนักศึกษาทำโครงการเลี้ยงไก่