แผนกวิชาเกษตรพื้นฐาน

♦  นางสาวนวลปรางค์  ภาคสาร

หัวหน้าแผนกวิชาเกษตรพื้นฐาน

 

♦  นางสาวรตนวรรณ ตุ๊ไซ 

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาเกษตรพื้นฐาน

 

♦  นายชนาธิป แสงพิทักษ์ 

ครูแผนกวิชาเกษตรพื้นฐาน

♦  นางสาวเนตรทราย คงเทียน 

เลขานุการแผนกวิชาเกษตรพื้นฐาน

 

.