แผนกวิชาเกษตรศาสตร์

♦  ว่าที่ ร.ต. พงศธร สินธุรัตน์  

หัวหน้าแผนกวิชาเกษตรศาสตร์

♦  นางสาวปัทมพร พรหมศิริ  

ครูวิชาเกษตรศาสตร์

♦  นางสาวเนตรทราย คงเทียน  

ครูวิชาเกษตรศาสตร์

♦  นายสุพจน์ ตุ้มมล  

ครูวิชาเกษตรศาสตร์

♦  นายชนาธิป แสงพิทักษ์  

ครูวิชาเกษตรศาสตร์

ระดับชั้นที่เปิดสอน

ปวช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

 ลักษณะการเรียนการสอนโดยทั่วไป

          1. ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร การคิดการแก้ปัญหาทักษะสังคมและการดำรงชีวิต

          2. สามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารและการจัดการวิชาชีพโดยใช้เทคโนโลยี

          3. เข้าใจกระบวนการขั้นพื้นฐานของงานด้านเกษตรกรรม

          4. บริหารงานให้สามารถดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรให้ประสบผลสำเร็จ

          5. สามารถประกอบอาชีพด้านการเกษตรได้แบบหลากหลาย

          6. ประยุกต์การเกษตรเข้ากับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม

           7. มีคุณธรรมในการดำเนินชีวิต

 โครงการ/งาน ของวิทยาลัยฯ ที่แผนกวิชารับผิดชอบ

          1. โครงการหารายได้ระหว่างเรียน

          2. โครงการเกษตรแปลงใหญ่

          3. โครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          4. โครงการบริการสังคม

 กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของแผนกวิชา

          1. การเรียนรู้ตามหลักสูตร

          2. การเรียนรู้ภาวะผู้นำจากกิจกรรม อกท.

          3. การเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรมจากพระพุทธศาสนา