โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมต่อยอดและขยายผลการน้อมนำแนวพระราชดำหริของพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ มอบหมาย นายวิจักร เสาวนิช รองฝ่ายฯ นางอารีรัตน์ เอี่ยมอำนวย หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์ และงานลูกเสือวิสามัญ คณะครู และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมต่อยอดและขยายผลการน้อมนำแนวพระราชดำหริของพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร กิจกรรมเอามื้อสามัคคี สร้างความมั่นคงทางอาหาร ปลูกผักสวนครัว จากวัดสู่ชุมชน โดย พระครูวิทิตพัฒนโสภณ เจ้าอาวาสวัดพระศรีอารย์ และมี นายปิยพงษ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ ร่วมปลูกพืชสวนครัวในโครงการนี้ด้วย ณ วัดพระศรีอารย์ ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม ราชบุรี #เกษตรเขาเขียว #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี