โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี คณะผู้บริหาร คณะครู ดำเนินการโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 (1/2566 ) และโครงการปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อชี้แจงนโยบายสถานศึกษา ระเบียบข้อปฏิบัติและแนวทางในการศึกษาวิธีปฏิบัติงาน ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาใหม่ รับทราบและปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมถึงการพบ พูดคุยและสร้างกลุ่มเครือข่ายผู้ปกครองร่วมกัน ระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการดูแลนักเรียนนักศึกษา

คลังภาพ…