โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรมการสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการและเขียนแผนธุรกิจ ประจำปี 2566

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ มอบหมายงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรมการสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการและเขียนแผนธุรกิจ ประจำปี 2566 การเขียนแผนธุรกิจ เพื่อให้ความรู้ ในการประกอบอาชีพ และเพิ่มช่องทางการเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง ณ ห้องสัมมนาสัตวศาสตร์

คลังภาพ…