โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรมการสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการและเขียนแผนธุรกิจ ประจำปี 2566 ร่วมกับธนาคารออมสิน สาขาโพธาราม

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ มอบหมายงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรมการสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการและเขียนแผนธุรกิจ ประจำปี 2566 ร่วมกับธนาคารออมสิน สาขาโพธารามมาให้ความรู้ในกิจกรรม การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ กลยุทธ์ทางการเงิน บริการเปิดบัญชีและการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อให้ความรู้ ในการประกอบอาชีพ และเพิ่มช่องทางการเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง “สร้างโอกาสเพื่อความยั่งยืน” ณ หอประชุมเขาเขียว #เกษตรเขาเขียว #เกษตรราชบุรี

คลังภาพ…