โครงการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้ งานลูกเสือวิสามัญ ดำเนินการโครงการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ครั้งที่1 ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทานและตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือน้อมนำหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพราะราชทานไปจัดกิจกรรม จิตอาสาในสถานศึกษาและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 23-25 มิ.ย.66 ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ อ.โพธาราม ราชบุรี

คลังภาพ…