กฏหมาย/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบเกี่ยวกับพัสดุ การเงิน และการคลัง

  • ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 Download

  • พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 Download


ระเบียบด้านบริหารงานทั่วไป

  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 Download

  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม พ.ศ. 2536 Download

  • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 Download

  • พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556 Download

  • หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0106/ว 2019 คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และตัวอย่างการพิมพ์ Download


ระเบียบด้านข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 Download

  • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 Download

  • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 Download

  • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 Download

  • พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 Download

  • พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 Download

  • พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 Download

  • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 Download

  • ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. 2526 Download

  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download


ระเบียบด้านการจัดการศึกษา

  • พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 Download

  • มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 Download

  • กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 Download

  • กฏกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 Download

  • แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษกิจและสังคม พ.ศ.2561-2565 และแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี พ.ศ. 2561-2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Download

  • แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 Download

  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 Download

  • ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ฉบับราชกิจจานุเบกษา Download