ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายประสงค์ หอมจันทร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวนวลปรางค์  ภาคสาร
หัวหน้างานบริหารงงานทั่วไป/
หัวหน้างานบัญชี

นางสาวรัตน์สุวรรณ  ประมวลทรัพย์
หัวหน้างานบุคลากร

นางจินดา  เทพรักษ์
หัวหน้างานการเงิน

นายอภิศักดิ์  เกี้ยวสันเทียะ
หัวหน้างานพัสดุ

นายวงศกร  วงษ์ปาน
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายธนากร ประสมทอง
หัวหน้างานทะเบียน

นายวาทิน  แย้มวารี
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์