ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายประสงค์ หอมจันทร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวรตนวรรณ ตุ๊ไซ
หัวหน้างานบริหารงงานทั่วไป

นางสาวรัตน์สุวรรณ  ประมวลทรัพย์
หัวหน้างานบุคลากร

นางจินดา  เทพรักษ์
หัวหน้างานการเงิน

นางสาวนภัสสร บรรดิษฐ
หัวหน้างานบัญชี

นางสาวนวลปรางค์  ภาคสาร
หัวหน้างานพัสดุ

นายวิศรุต แซมสน
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางสาวเอกนรี สามสี
หัวหน้างานทะเบียน

นายวาทิน  แย้มวารี
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์