การการติดตามและให้คำปรึกษาตามมาตรการลดใช้พลังงานในภาครัฐและกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงาน

วันที่ 24 พฤษาคม 2566 สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการการติดตามและให้คำปรึกษาตามมาตรการลดใช้พลังงานในภาครัฐและกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงาน ของสำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

คลังภาพ…