การฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี มอบหมายงานสวัสดิการพยาบาล ประสานงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราม โดยการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ด้วยความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาชะงุ้ม และความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราม ส่งเจ้าหน้าที่มาทำการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในวิทยาลัย จึงขอบขอบคุณ หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี #เกษตรเขาเขียว #กำจัดยุงลาย