การตรวจติดตาม การบูรณาการด้านทุจริตศึกษาและ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)

วันที่ 14 กันยายน 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ มอบหมายฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ น.สพ.สุวิทย์ จันละคร รักษาการณ์รองฝ่าย รับการตรวจติดตาม การบูรณาการด้านทุจริตศึกษาและ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ