การตรวจเยี่ยม การดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน Smart Farming เกษตรอัจฉริยะ โดยมี มูลนิธิคีนัน (Kenan)

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี และคณะครู ให้การต้อนรับ ดร.วณิชย์ อ่วมศรี ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และอดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม ที่ปรึกษาพิเศษ สอศ. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะตรวจเยี่ยม การดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน Smart Farming เกษตรอัจฉริยะ โดยมี มูลนิธิคีนัน (Kenan) ให้ข้อมูลโครงการเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านด้านเกษตร รวมทั้งการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นต่อตลาดแรงงานในอนาคต เยี่ยมชมแผนกต่างๆและโครงการชีววิถี ของวิทยาลัย ณ ห้องประชุมวิทยบริการ