การติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

วันที่ 22 กันยายน 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี และคณะครู เข้ารับการติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยมี นางสาวอรวรรณ พรมใหม ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง พร้อมทั้งผู้ติดตาม ประเมินการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 เพื่อนำผลที่ได้จากการติดตามไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง ณ ตึกวิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี