การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

วันที่ 26 มกราคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้ แผนกวิชาพืชศาสตร์
นำโดยว่าที่ร้อยตรี พงศธร สินธุรัตน์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสิ่งประดิษฐ์ที่ได้ผลิตภัณฑ์จากพืชและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในการทำศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ของวิทยาลัยพานิชยการธนบุรี อีกด้วย #เกษตรเขาเขียว #เกษตรราชบุรี

คลังภาพ…