การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินสุขาดี..มีความสุข(อศจ.จังหวัดราชบุรี)

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี มอบหมาย นางสาววิลาวรรณ ชาวดง รองผู้อำนวยการฯ และงานอาคารสถานที่ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินสุขาดี..มีความสุข(อศจ.จังหวัดราชบุรี) ตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย “โครงการ สุขาดี มีความสุข” ✨โดยใช้หลัก 5 ส. สะอาด สะดวก สบาย สุขลักษณะ สวยงามและแห้งหอม

1.สะอาด (Clean) การรักษาความสะอาด สุขภัณฑ์ โถส้วม โถปัสสาวะ อ่างล้างมือ และสามารถสร้างความปลอดภัยให้ผู้ใช้บริการ โดยให้พื้นห้องน้ำทั้งภายในและภายนอกแห้งอยู่ตลอดเวลาปราศจากกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์

2.สะดวก (Convenient) การซ่อมแชม บำรุงประตู ช่องระบายอากาศ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและการจัดวางสิ่งของต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกและปลอดภัย

3.สบาย (Comfortable) มี ระบบน้ำประปา ไฟฟ้า ไฟส่องสว่างทั้งภายในและภายนอกให้เพียงพอและปลอดภัย

4.สุขลักษณะ (H)gene) การดูแลห้องน้ำให้มีบรรยากาศน่าใช้ และรักษามาตรฐานตามกรมอนามัยเพื่อสุขภาพและอนามัยของผู้ใช้บริการ

5.สวยงาม (Attactive) การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกให้เรียบร้อยและเกิดความประทับใจต่อผู้ใช้บริการ

✅โดยให้ดำเนินการอย่างเรียบง่ายประหยัด พอเพียง

✅ทำดี ทำได้ ทำทันที

“สุขาดี​ มีความสุข” Happy​ Toilet

#สุขาดี​ มีความสุข #เรียนดี​ มีความสุข #เกษตรเขาเขียว #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี