การต้อนรับ คณะผู้ตรวจและติดตาม จาก สำนักอำนวยการ (สอศ) ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

วันที่ 7 กันยายน 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ คณะผู้บริหาร คณะครูแผนกวิชาพืชศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจและติดตาม จาก สำนักอำนวยการ (สอศ) ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี