การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test: V-NET)

วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี หัวหน้าสนามสอบ มอบหมายให้นายวิจักร เสาวนิช คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test: V-NET) ณ ศูนย์สอบวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เพื่อนำผลไปใช้ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา นำไปสู่การพัฒนาแนวทางการศึกษาที่ยั่งยืน และร่วมต้อนรับ นายบัญชา หวานใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง ประธานในการตรวจสอบ สนามสอบ V-Net และรองผู้อำนวยการเป็นผู้ติดตาม เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ นักเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ในครั้งนี้